ÁSZF

Biztosrandi.hu Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Fogalmak

A jelen Felhasználói Szabályzatban illetve annak mellékleteiben használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:
Adatbázis: a Szervező által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartás, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatlap: az a lap, amely a Rendezvényre, Szolgáltatásra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

Adatvédelmi tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Belépőjegy(ek): a Szervező által megszervezésre kerülő Rendezvényekre szóló belépőjegy(ek).
Felek: együttesen a Felhasználó és a Szervező.
Felhasználó(k): azon személy, aki a Honlapon megfelelően regisztrál, valamint azon személyt, aki a Honlapon történő megfelelő regisztrációt követően Megrendelést ad le és Belépőjegyet vásárol.

Fél: akár a Felhasználó, akár a Szervező.

Fogyasztó: a Ptk.-ban meghatározott fogyasztó.

Honlap: a Szervező által üzemeltetett, a www.biztosrandi.hu domainnév alatt található Honlap.

Jegyvásárló: a Szervező által megszervezésre kerülő Rendezvényekre a Belépőjegyet megvásárló vagy ellenérték nélkül megszerző személy
Korm. rendelet: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet.

Megállapodás: a Szervező és Felhasználó között létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen ajánlati Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

Megrendelés: a Honlapon keresztül megtehető, a Felhasználó által kiválasztott rendezvényeken való részvételre irányuló jognyilatkozat, amely tartalmazza a Felek között létrejövő Szerződés egyedi feltételeit.
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy a helyébe lépő jogszabály.
Rendezvény: a Szervező által megszervezésre kerülő „Biztosrandi” elnevezésű különböző események (előadások, társkereső rendezvények, borkóstolók stb.).
Rendszer: a Szervező által a Honlapon üzemeltetett online internetes rendszer.
Szabályzat: a jelen Felhasználói Szabályzatot.
Szervező:     Duals Társkereső Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 28.
Cégjegyzékszám: 07-09-029048
adószám: 14558977-2-07
(nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) képviseli: Bánitzky Katalin ügyvezető);
Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1135, Budapest Reitter Ferenc utca 50.
cégjegyzékszám: 01-10-140400 (nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága)
képviseli: Weiler Péter vezérigazgató
Szolgáltatás: a Szervező által nyújtott online,-web alapú szolgáltatást, melynek keretében a Szervező a Honlapon on-line internetes rendszert üzemeltet a Szervező által szervezett különböző Rendezvényeken való részvétel, valamint a Rendezvényekre szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának biztosítására.

1.    Hatály

1.1    Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi olyan Felhasználóra, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a Honlapon megfelelően regisztrál illetve a Honlapon keresztül érvényes Megrendelést ad le, és ezzel a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Szabályzat a Szervező valamint a Felhasználó között a Rendezvényen való részvétel és a Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szervező és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki a Honlapon történő regisztrációt követően a Felhasználó által a Honlapon elérhető egyéb funkciók használatára.
1.2    A Szervező a Szolgáltatáson keresztül a Felhasználók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények lebonyolítását és a Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja.
A Szolgáltatás folyamatosan (a Szervező fejlesztéseinek függvényében) kiegészülhet az újabb platformok elérhetőségével is.
1.3.    A Szervező a Rendszer által biztosított szolgáltatásokat folyamatosan fejleszti és folyamatosan bővíti azokat az elérési csatornákat, platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Rendszer szolgáltatásaihoz hozzáférhetnek, annak érdekében, hogy a Felhasználók a mindenkori technikai színvonal által biztosított lehető legnagyobb számú és legfejlettebb platformokon keresztül is elérhessék a Rendszer szolgáltatásait.

2.    A szolgáltatás tárgya

1.1.    A Biztosrandi.hu rendezvényszervező és kapcsolatépítő szolgáltatás, amely a Biztosrandi.hu felhasználói részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Felhasználók rendezvényekre jelentkezzenek, illetve belépésre jogosító jegyeket, bérleteket vásároljanak. A Szervező az online internetes Rendszerében listázott Szolgáltatások megvásárlását biztosítja. A Szolgáltatást kizárólag regisztrált felhasználók vehetik igénybe.

1.2.    Szervező a Honlapon Közzéteszi az általa megszervezésre kerülő éppen aktuális Rendezvényeket, amelyeken a Felhasználók a regisztrációt követően a Megrendelések leadásával jogosultak részt venni. A Szervező a Rendezvényeken való részvételt a Felhasználó részére Belépőjegy megvásárlásával biztosítja.
1.3.    A Felhasználók a Belépőjegyet a Honlapon keresztül elektronikusan vagy az elérhető a jegyértékesítő pontokon és a Szervezővel szerződött jegypénztárakban jogosultak megvásárolni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Jegyértékesítő pontok:

Duals Társkereső Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 28
Valamint egyéb online jegyértékesítő partnerek.
1.4.    A Szervező az érvényes Belépőjeggyel rendelkező személyek számára biztosítja a Rendezvényre történő belépés, és a Rendezvény területén megrendezésre kerülő programok, illetve az ott nyújtott szolgáltatások ingyenes vagy ellenérték fejében történő igénybevételének lehetőségét.
1.5    Amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásból eredő bármely kérdéssel kapcsolatban a Felhasználók felé közvetlenül a Szervező tartozik felelősséggel. Ennek megfelelően – amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik - Felhasználók a Szerződésből eredő igényeikkel kizárólag Szervezőhöz fordulhatnak.

2.    Regisztráció

2.1.    Felhasználó a Jelen Szerződési feltételek elfogadásával a kijelenti és szavatolja az alábbiakat:
2.1.1.    a regisztráció időpontjában betöltötte 16. életévét;
2.1.2.     nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt;
2.1.3.     tudomásul veszi, hogy regisztrációval a Szervező által működtetett valamennyi honlaphoz (a Szervező által működtetett honlapok mindenkori felsorolása az alábbi linken érhető el: http://dace.hu/cegcsoport) tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül.
2.1.4    kifejezetten tudomással bír arról, hogy más Felhasználók számára az Adatlapja (regisztrációkor megadott adatai) nem jelennek meg.
2.1.5.     az által közzétett összes információ: hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető.
2.1.6.    kifejezetten tudomással bír arról, hogy a Felhasználóknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak.

3.    A Megrendelés menete, a Szerződés létrejötte

3.2.    A Felhasználó a Honlapon tájékozódhat a Szervező által megszervezésre kerülő aktuális Rendezvényekről. A Felhasználó az adott Rendezvényre a Megrendelés leadásával jogosult jelentkezni.
3.1    Felhasználók a Rendezvényekre a belépőjegyet a Szervező Rendezvényekre vonatkozó és a Honlapon közzétett nyilvános ajánlatának megfelelő megjelenési időpontokat követően vásárolhatják meg a Honlapon keresztül vagy a 2.1. szerinti elérhető jegyértékesítő pontokon illetve a Szervezővel szerződött egyes jegypénztárakban. Szervező az ajánlatához mindaddig kötve van, amíg a Rendezvényekre vonatkozó Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó feltételek változatlan tartalommal a Honlapon elérhetőek, megtalálhatóak.
3.2    Felhasználók a Szolgáltatást kizárólag a Honlapon vagy applikáció fejlesztés esetén az applikációban történő sikeres regisztrációt követően használhatják. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Felhasználó Megrendelést kizárólag regisztrációt követően adhat le. Ahhoz, hogy Felhasználó Megrendelése érvényes legyen, Felhasználónak a Regisztrációkor legalább az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
3.2.1    Felhasználó nevét és e-mail címét; telefonszámát
3.2.2     A Felhasználónak az alábbi számlázási adatokat kell megadnia: név, cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), adóazonosító jel
3.2.3.    Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen Szabályzat, az adatvédelmi szabályzat, tartalmát teljes körűen megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen 3.2.3 alpont szerinti nyilatkozatának hiányában érvényes Megrendelést nem adhat le.

3.2.4    a Felhasználó által választott fizetési módot.
3.3     A beérkezett Megrendelés alapján a Szervező e-mailben visszaigazolja a Megrendelést a Felhasználó felé, amelyben megtalálható a Honlapra mutató azon link, ahol a Felhasználó elérheti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá tartalmazza az arról szóló tájékoztatást, hogy a Felhasználó a 3.8. pontban foglalt nyilatkozatot megtette. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, a Ptk. 6:84. § (2) bekezdése értelmében a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a Felhasználó Megrendelése törlésre kerül.
3.4    A Szerződés a Megrendelés leadásával, a Belépőjegy megvásárlásával jön létre a Felek között. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott Rendezvényre vonatkozó Belépőjegy vételárát egyáltalán nem, vagy nem a 4.4. pontban a Megrendelés során választott fizetési módra vonatkozóan, a Szervező által az adott fizetési módra irányadó, szokásos teljesítési határidők figyelembe vételével meghatározott, elvárt fizetési határidőn belül fizeti meg, akkor a Felek között nem jön létre jogviszony és a Felhasználó Megrendelése a 4.4. pontban meghatározott határidő elteltét követő napon automatikusan törlésre kerülhet. A Felek közötti Szerződés automatikusan, a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik azon a napon, amikor a Felhasználó Honlapon történt regisztrációja bármely okból törlésre kerül (a Szerződés időtartama).
A Szerződés nyelve magyar. A Szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető
3.5.    A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szervezőnek nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
3.6.    Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó olyan Belépőjegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól illetve, ha a Belépőjegyen kívül olyan más terméket vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:
3.6.1.    :A Szervező tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználók – a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - indokolás nélkül elállhatnak a Szerződéstől a megvásárolt termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási jogát a Szerződés létrejöttének a napja (3.4. pont) és a Belépőjegyhez való hozzáférés napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Szervező tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Honlapon keresztül nem biztosítja az elállási jog gyakorlását (ideértve az online ügyfélszolgálatot, azaz az online ügyfélszolgálat elérhetőségére elállási jognyilatkozat joghatályosan nem küldhető). A Fogyasztónak minősülő Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban gyakorolta. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szervező a Megrendelést törli. A Szervező tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásáról történő tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztónak minősülő Felhasználó által megfizetett vételárát, valamint a teljesítéssel kapcsolatban a Fogyasztónak minősülő Felhasználónál esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A Szervező a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz kivéve, ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. A visszatérítéssel kapcsolatban (ideértve azt is, ha a Felhasználó más visszatérítési módot választ) a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztónak nem minősülő Felhasználókat a jelen pontban meghatározott jogok nem illetik meg, azaz a Fogyasztónak nem minősülő Felhasználók nem jogosultak a Szerződéstől a jelen 3.6. pontra hivatkozással elállni.
3.6.2    A Szervező tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja a 3.6. pont szerinti elállási jogát, ha a Szervező (vállalkozás) a Felhasználó (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó (fogyasztó) e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § szerinti jogát.
3.6.3.  A Szervező tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, amennyiben a Szervező (vállalkozás) a Felhasználó (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, ezt követően a Felhasználó elveszíti a Korm. rendelet 20. § szerinti jogát, és az elállása esetén visszatérítésre nem jogosult.
3.6.4.    A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szervező a vételár megfizetését követően, de még a 3.6. pontban meghatározott elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Szervező teljesítésének megkezdését követően a 3.6. pont szerinti elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti.

3.6.5.    A 3.6.4. pontban foglaltakra figyelemmel a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási joga gyakorlása esetén viseli a Korm. rendelet 27. § b) pontjában meghatározott költségeket.

4.    Díj és díjfizetés

4.1.    A Rendezvények Belépőjegyeinek vételárára a Szervező által a Honlapon közzétett bruttó árak az irányadóak. A Honlapon megjelenő árak minden esetben bruttó árak, azaz az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szervező bármikor jogosult az egyes Belépőjegyek árát módosítani. A Belépőjegyek megvásárlása után tranzakciós díj vagy egyéb járulékos költség a Felhasználók részére nem kerül felszámításra. A Megrendelés leadása előtt a Felhasználó által megvásárolni kívánt Belépőjegyek vételára automatikusan összeadásra kerül, amely így a Felhasználó által fizetendő teljes bruttó vételárat tartalmazza.
4.2     A Belépőjegyek ellenértékének megfizetése a Felhasználó által kiválasztott fizetési mód szerint történik. A Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat: (i) bankkártyás fizetés; (ii) folyószámláról történő átutalás, (iii) PayPal fizetés (iv) Személyes fizetés.
4.3.    A Felhasználó jogosult a Belépőjegyet az 1.3. pontban meghatározott jegyértékesítő pontoknál, illetve a Szervezővel szerződéses viszonyban álló jegypénztárakban is megvásárolni.
4.4    Szervező valamennyi fizetési mód esetében Felhasználók részére folyamatosan biztosít minden azokhoz kapcsolódó műszaki-technikai feltételt. Amennyiben a fizetési móddal kapcsolatban külső szolgáltató működik közre (bankkártyás és PayPal fizetés esetén), műszaki-technikai probléma esetén Felhasználó a külső szolgáltatókhoz fordulhat.
4.5.     A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.
4.6.    A Belépőjegyek árának meghatározása a Szervező hatáskörébe tartozik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
4.7.     A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.
4.8     A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.
4.9.    A Szervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező Felhasználók számára a telefonjuk felmutatásával is. Ebben az esetben a Felhasználó által a telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) részére kézbesíti a Szervező a belépőjegyet.

5.    A Rendezvényre vonatkozó szabályok

5.1.    Rendezvényre a belépés az arra jogosító Belépőjegy birtokában lehetséges a Belépőjegy szabta időkeretek között és feltételek mellett.
5.2.    A Belépőjegy szabadon átruházható. A Felhasználó kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szervező ÁSZF-jét elfogadta.
5.3.    Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Minden jegyhez egyedi azonosító tartozik, a Felhasználó felelőssége, hogy több jegy elektronikus vásárlása esetén valamennyi jegy esetében a hozzá tartozó, egyedi azonosítót tartalmazó igazolást bemutassa, illetve azt oly módon őrizze, hogy más illetéktelenül ne férhessen hozzá.
5.4.    Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
5.5.    A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.
5.6.     A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.
5.7.     Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre A jogosultság meglétét a Szervező a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
5.8.    A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
5.9.    A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Rendezvényt látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
5.10.    A Rendezvény területére élelmiszer, illetve alkoholos vagy alkoholmentes italok nem vihetők be. A Rendezvény területére nem megengedett továbbá kereskedelmi mennyiségű dohánytermék (kereskedelmi mennyiségnek számít a fejenként 5 doboz cigarettát, 3 doboz szivarkát és 5 szál szivart meghaladó mennyiség) bevitele.
5.11.    A Rendezvény területére a jogszabályokban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően háziállat nem vihető be. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége.
5.12     A Szervezők a Rendezvény területén érték- vagy csomagmegőrzőt nem üzemeltetnek, a Rendezvényre a Látogató által bevitt tárgyakért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
5.13    A Rendezvényről kép- és hangfelvétel kizárólag magáncélra készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek, a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szervező, sem pedig a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.
5.14.    A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szervező kártérítésre nem kötelezhető.
5.15.    A Rendezvények többségében a Szervező fenntartja a jogot a fellépő előadó személyében, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.
5.16.     Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Szervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Szervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szervező e döntésről a Felhasználókat e-mail útján vagy a Honlapon keresztül haladéktalanul tájékoztatja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni.

6.    Megrendeléshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

6.1    Egyéb szolgáltatások
Szervező a jelen alpontban meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók részére.
6.1.1    Hírlevél és egyéb értesítések
Szervező a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Szolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Szervező által nyújtott Szolgáltatásnak bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkat közöl.
A hírlevélre az alábbi űrlapon van lehetőség feliratkozni:
https://salesautopilot.s3.amazonaws.com/newsletter/letter/nl111625/ns268133/subscribe.html

7.    Adatvédelem

7.1    Szervező adatkezelése
Szervező. mint adatkezelő a jelen Szabályzat útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat:
7.1.1    A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében Szervező adatkezelőnek minősül;
7.1.2    A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szervező részére;
7.1.3    A kezelendő adatok köre a Felhasználók által a regisztráció során megadott személyes adatok köre, valamint a Felhasználó IP címe;
7.1.4    Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával.
7.1.5    Az adatkezelés célja különösen társkereső szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, az adatok többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá az ezekhez való hozzájárulás esetén, marketing célú felhasználás, hírlevelek (kereskedelmi ajánlatok) küldése, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás. valamint szintén ehhez való hozzájárulás esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára.
7.1.6    A Felhasználó regisztráció során, vagy azt követően bármikor megadott, kifejezett hozzájárulása esetén a Felhasználó adatkezelő által kezelt összes személyes adata továbbításra kerülhet a Szervező cégcsoport tagjai részére (a mindenkori cégcsoport tagok felsorolása az alábbi linken érhető el: http://dace.hu/cegcsoport). A jelen pontban meghatározott adatáttovábbítás célja, hogy a cégcsoport tagjai a saját szolgáltatásaik nyújtására, a saját és más cégcsoporttagok szolgáltatásainak közvetlen ajánlására, hírlevelek küldésére, valamint saját és partnereik közvetlen üzletszerzési céljaira felhasználhassák.
7.1.7    Az Adatbázis a Szervező tulajdonát képezi. Szervező ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá (ide nem értve a 7.1.6 alpont szerinti adattovábbítás esetét), továbbá azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szervező ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.
7.1.8    Szervező egyelőre külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Amennyiben a Szervező úgy dönt, hogy külső adatfeldolgozót kíván igénybe venni, a külső adatfeldolgozó személyéről a Felhasználókat a Honlapon tájékoztatja.
7.1.9.    Felhasználó tudomásul veszi továbbá, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező a személyes adatait a saját marketing céljaira felhasználja, így különösen a Szervező az általa összeállított, a Szervező által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítsa.
7.1.10. Emellett Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a jegyvásárlással, valamint a rendezvényen való részvétellel automatikusan elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen fényképek készülnek, amelyeken felismerhető lehet. Ezek azonban hirdetési céllal nem kerülnek felhasználásra.
7.1.11.    Szolgáltató adatkezelését az Adatvédelmi tv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba vetetni.
7.1.12.    A Honlapon olyan eszközök (sütik vagy „cookie”-k) működnek, amelyek a Szervező honlap-tervezése, a hirdetések hatékonyságának elemzése, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása céljából a Honlapra látogatók, illetve a Felhasználók hozzájárulása esetén e személyek eszközein adatot tárolhatnak, az eszközökön tárolt adatokhoz hozzáférhetnek vagy e személyek tevékenységeit nyomon követhetik.
A Honlapon az alábbi „cookie”-k működnek:
A jelszóval védett munkamenethez használt cookie (ez a cookie a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során, a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).
A bevásárlókosárhoz használt cookie (a Szolgáltató így tárolja a Felhasználó által megvásárlásra kiválasztott Kiadvány hivatkozásait.
Biztonsági cookie-k (a biztonsági cookie-k elengedhetetlenek a Szolgáltatónak a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Honlapon elérhető szolgáltatások kapcsán. Az ilyen cookie a Szolgáltató hatékonyabban képes felismerni a visszatérő felhasználókat, mely nélkül további biztonsági lépések megtétele lenne szükséges.
A Felhasználók elfogadják a „cookie”-k működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak.
A „cookie”-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a Honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.
7.2    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
7.2.1    Az Adatvédelmi tv. 14.-19. §-aival összhangban a Felhasználó a Szervező által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
7.2.2    Az Adatvédelmi tv. 21. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
7.2.3    Amennyiben Felhasználó a 7.1.6 alpont szerinti, adattovábbításhoz szükséges hozzájárulását a regisztráció időtartama alatt bármikor a Szervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával megtagadja, úgy Szervező a nyilatkozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül intézkedik az adattovábbítás megszüntetése érdekében.
7.2.4    Az Adatvédelmi tv. 22. §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat.
7.2.5    Az Adatvédelmi tv. 23. §-ában foglalt feltételek mellett Szervező a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
7.2.6    A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)
7.2.7.    Az Adatok kezelésére egyebekben az Szervező adatvédelmi szabályzatában meghatározottak megfelelően irányadóak. Az adatvédelmi szabályzat bármikor elérhető a http://biztosrandi.hu/szabalyzat oldalon.

8.    Felelősség

8.1.    Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap olyan műszaki megoldás alkalmazásával került kialakításra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy időpontban azonos felhasználói névvel és jelszóval egyszerre csak egy Felhasználó léphessen be a Honlap kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető részére. Erre tekintettel a Felhasználó köteles a Megrendelés igénybe vételéhez szükséges jelszavát titokban tartani. A Felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére nem adhatja át, saját regisztrációjához harmadik személynek nem biztosíthat közvetlen hozzáférést. A felhasználói jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a Honlapon keresztül elérhető Elfelejtett jelszó funkciót használva igényelhet új jelszót. A Szervező az új jelszót a Felhasználó igénylésének átvételét követően, az új jelszó előállításához szükséges időtartam elteltét követően küldi meg a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre.
8.2    Szervező a jelen 8.2 alpontban foglaltak Felhasználó általi megsértése esetén – tekintve, hogy ezek az esetek olyan súlyos szerződésszegő magatartásnak minősülnek, amelyek következtében a Szervezőtől a Felek közötti jogviszony fenntartása a továbbiakban nem várható el - jogosult a Felek között létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felek között fennálló jogviszonyt megszüntetni:
8.2.1    Felhasználó megsérti a 8.1. alpontban rögzített kötelezettségét, azaz a Szervező által részére biztosított felhasználónevét és jelszavát harmadik személynek bármely módon átengedi, hozzáférhetővé teszi, harmadik személynek a saját regisztrációján keresztül bármely egyéb módon hozzáférést biztosít a Szervező jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásaihoz.
8.2.2    Felhasználó a Honlapot romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek útján, vagy bármely más egyéb módon rongálja, a Honlapot egyébként a Honlapra nézve ártalmas módon használja.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek a jelen alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Szervező jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, amely esetben Felhasználó semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével Szolgáltatónak okoz.
8.3    Amennyiben Szervező vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Szervező részéről szerződésszegésnek, Szervező a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek (így különösen, de nem kizárólag a Felhasználó banktitkainak vagy egyéb adatainak jogosulatlan megismerésére irányuló, harmadik személyek által kifejtett hacker tevékenységek), továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény.
8.4    Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy a Szervezőnek a Szerződésben biztosított szolgáltatását a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, bármikor írásban kérheti Szervezőtől, hogy regisztrációját a Honlapon törölje. Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben regisztrációja ennek megfelelően törlésre kerül, úgy ezt követően a Felek között fennálló Szerződés megszűnik, és Felhasználó a továbbiakban nem jogosult a Szervező által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Felhasználó továbbá a regisztrációjának törlésére irányuló kérelme esetén tudomásul veszi, hogy a Szervezővel a szerződés alapján teljes körűen elszámolt, és a Szervezővel szemben a Szerződésből eredően további követelése nincsen.

8.4.    A Szervező hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szervezővel szemben, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Szervezővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 8.5.    Az értékesített termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 8.6. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 8.6.    A Szervező a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szervezőt a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Belépőjegyek értékesítésével kapcsolatban nem terheli.

9.    Rendelkezésre állás

9.1    Szervező biztosítja a Honlap folyamatos működőképességét a teljes funkcionalitásának állandó biztosításával, valamint a Honlaphoz kötődő szolgáltatások folyamatos internetes elérhetőségét hardveres és szoftveres hátterük biztosításával. Felek a folyamatosságot biztosítottnak tekintik abban az esetben, ha a Szolgáltatás – a 9.2-9.4 alpontokban meghatározott okok miatti szünetelések időtartamán felül – bármely naptári év időtartamának 98%-ában (kilencvennyolc százalékában) interneten keresztül megfelelőn elérhető.
9.2    Szervező nem felelős a Honlap működésének szüneteléséért, ha a szüntetést vis maior  vagy a Szervező érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szervező által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.
9.3    Szervező előre bejelenti a Honlap átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelést, amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, és a szünetelés mértéke nem haladja meg naptári hónaponként a 4 (négy) órát. Szervező a jelen 9. pont szerinti szünetelésről szóló közleményt 5 (öt) munkanappal korábban a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a szünetelést valamely azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli körülmény elhárítása teszi szükségessé, akkor a Szervező jogosult a szünetelésről szóló értesítést kevesebb mint 5 (öt) munkanappal korábban közzétenni.
9.4    Szervező rendszeres karbantartás miatt a jelen alpontban foglalt feltételek mellett jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni. Jelen alpont alkalmazásában rendszeres karbantartásnak minősülnek a Szervező technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységek, amelyek biztosítják a karbantartás hatására a Honlap és az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatás rendeltetésszerű működését. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek is, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre. A Szervező megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során – a karbantartási munka jellegére tekintettel - a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szervező által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.

10.    Ügyfélszolgálat, Panaszkezelés

10.1    Szervező a Honlap felületén keresztül online elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn és működtet, melynek segítségével a Felhasználók a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor Szervezőhöz fordulhatnak.
10.2    Szervező vállalja, hogy a hozzá az online ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót értesíti.
10.3    Szervező ügyfélszolgálata a panasztevő Felhasználót minden esetben elektronikus levélben értesíti.
10.4.    Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, a Felhasználó panaszáról Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, melynek tartalmát a Felhasználóval egyezteti, és a Felhasználóval jóváhagyatja. A jegyzőkönyv másolati példánya Felhasználó részére átadásra is kerül. A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
a) Felhasználó neve
b) Felhasználó lakcíme illetve amennyiben szükséges, levelezési címe
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) a panaszrészletes leírását.
10.5.    A panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat a Szervező az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat Szervező öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szervező leselejtezi Szervező a panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel.
10.6.    Online vitarendezési platform
Az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, A Felhasználó pamaszátt az alábbi címen – közvetlenül - is jogosult bejelenteni:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
A panasz bejelentésének feltétele, hogy a panasz olyan szolgáltatásunkkal legyen kapcsolatos, amelyet Felhasználó nem ingyenesen, hanem ellenérték fejében vett igénybe a Szervezőnél. További feltétel, hogy a Felhasználó az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki a Szervező szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszi igénybe. A Felhasználó az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban élhet, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezte. A panaszt az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz továbbítja..

12.     Vegyes rendelkezések

12.1    A jelen Szabályzat pontokból, azon belül alpontokból áll.
12.2        Szervező biztosítja, hogy a jelen Szabályzat hatályos szövegét valamennyi Felhasználó a Honlapon keresztül folyamatosan megismerhesse. A Szervező jogosult a jelen Szabályzat tartalmát egyoldalúan fontos okból (így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatások módosítása, fejlesztése, informatikai fejlesztések, a jogi és gazdasági környezet, vagy konstrukció, megoldás változása, vagy változtatása, termékfejlesztés, hatósági kötelezés, a joggyakorlat változása), akár a Felhasználókra hátrányos módon módosítani. ideértve a Szabályzatnak a Korm. rendelet alapján nyújtandó kötelező tájékoztatással összefüggő rendelkezéseit (azaz a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztatót) is. Szervező biztosítja továbbá, hogy a jelen Szabályzat bármilyen módosításáról a Felhasználókat legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 (tizenöt) munkanappal tájékoztatja, oly módon, hogy a Szabályzat módosított szövegét a Honlapon közzéteszi. A Felhasználó jogosult a Szerződést jelen Szabályzat módosításának közzétételét követő 15 (tizenöt) napos jogvesztő határidőn belül felmondani, kivéve, ha a módosítás a teljesítési feltételek és a Felhasználó lényeges szabályait nem érinti, vagy a módosítás a Felhasználó számára kedvezőbb; amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a módosított Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta.
12.3    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogalkalmazandó.
12.4    Amennyiben a jelen Szabályzat egyes rendelkezései végrehajthatatlanok, vagy érvénytelenek, vagy utóbb azokká válnak, úgy ez a Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
12.5.    A jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező melléklet:
1    számú melléklet: Fogyasztói Tájékoztató a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról (http://biztosrandi.hu/system/download/fogyasztoi_tajekoztato.pdf)
2    számú melléklet: Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta (http://biztosrandi.hu/system/download/Elalllasi_Felmondasi_Nyilatkozat_Minta.pdf)
3    számú melléklet: Visszafizetési Nyilatkozat